Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

  

Stowarzyszenia PRZYJAZNA WIEŚ 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem  przyjmuje nazwę:  Stowarzyszenie PRZYJAZNA WIEŚ.
 2. Stowarzyszenie PRZYJAZNA WIEŚ jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dn. 07.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr.79 poz.855) oraz niniejszego statutu.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zakłodzie.
 5. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 6. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 8. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną dla realizacji celów statutowych.
 9. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków, jednakże do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników również spoza Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie ma prawo używania oznak i pieczęci oraz symbolu graficznego (logo)
 11. Stowarzyszenie może ustanowić odznakę honorową. Odznaka może być nadawana członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym Stowarzyszenia, a także innym osobom, które wniosły wkład w jego rozwój.
 12. Każde działanie Stowarzyszenia prowadzi do realizacji celów statutowych.

 

Rozdział II

 

Cele i formy  działania Stowarzyszenia

 

§ 2      

 

 1. Stowarzyszenie realizuje cele w zakresie działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, wspierania inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej, fizycznej i sportowej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności:

 

1)       Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

2)      Integrację lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego.

3)      Wspomaganie wszelkich inicjatyw mających na celu ograniczenie bezrobocia.

4)      Pomoc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

5)      Rozwój przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego społeczeństwa na obszarze naszej gminy.

6)      Wspieranie inicjatyw mających na celu nawiązanie współpracy z Polonią.

7)      Działalność na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią Europejską i rozwijanie współdziałania z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

8)      Wspieranie procesów przekształceń wsi i rolnictwa.

9)      Poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich.

10)  Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego wsi.

11)  Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii Europejskiej.

12)  Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich, integrujących mieszkańców.

13)  Współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Unii Europejskiej, które kierują się służebną rolą wobec społeczeństwa,

14)  Pomoc społeczną i rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego.

15)  Działalność charytatywną.

16)  Promocja idei zdrowego społeczeństwa.

17)  Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży.

18)  Prowadzenie działalności turystycznej, krajoznawczej i kulturowej.

19)  Działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

20)  Organizacja współpracy zagranicznej.

21)  Praca społeczno-wychowawcza uwzględniająca potrzeby wszystkich grup wiekowych społeczności lokalnej.

 

Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia

 

§ 3

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1)      Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zebrań itp. o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, prowadzenie pośrednictwa pracy.

2)      Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, badawczej i konsultingowej.

3)      Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej.

4)      Promowanie celów i działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.

5)      Współdziałanie z administracją samorządową i rządową, a także placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

6)      Współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

7)      Pomoc w uzyskiwaniu miejsc pracy dla stażystów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i poza jej granicami.

8)      Organizowanie imprez promocyjnych.

9)      Udział w przetargach, konkursach i postępowaniach na przyznanie środków w ramach programów pomocowych, grantów itp. w kraju i za granicą.

10)  Realizacja programów i projektów zleconych i finansowanych zarówno ze środków krajowych, unijnych, jak i pozaunijnych.

11)  Promocję walorów turystyczno-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego gminy oraz wspieranie rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej.

12)  Tworzenie instrumentów wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

13)  Organizowanie imprez kulturalnych, organizowanie i wspieranie zespołów i grup artystycznych, tworzenie lokalnych izb pamięci.

14)  Organizowanie drużyn, sekcji oraz imprez sportowych, a także wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, powoływanie i wspieranie podmiotów, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju i świata.

15)  Promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych.

16)  Promocję i organizację wolontariatu, organizowanie pomocy społecznej, zbiórek publicznych, usług opiekuńczych, dożywiania, różnorodnych form wypoczynku, imprez dla ludzi ubogich i samotnych.

17)  Udzielanie różnorodnej pomocy rzeczowej w miarę posiadanych środków.

18)  Prowadzenie świetlic, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, klubów seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni i innych placówek.

19)  Prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego w zakresie wiedzy ogólnej i zawodowej.

20)  Prowadzenie działań mających na celu promocję ochrony środowiska i edukację ekologiczną poprzez organizowanie odczytów, prelekcji, szkoleń, imprez angażujących społeczność w działania proekologiczne, wspieranie badań nad przyrodą, walka ze zjawiskiem zaśmiecania, zwłaszcza na obszarach leśnych, opieka nad zwierzętami i ich ochrona, wspieranie akcji zalesiania.

21)  Tworzenie programów służących walce z bezrobociem.

22)  Podejmowanie działań mających na celu ściąganie prywatnej przedsiębiorczości na teren objęty działaniem Stowarzyszenia.

23)  Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych, prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.

24)  Świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia, diagnozy i rehabilitacji, kursów dokształcających, turnusów rehabilitacyjnych.

 

 

Rozdział III

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 4

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych
  2. członków honorowych
  3. członków wspierających

 

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

 

                                                        

§ 5

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia i przystępująca do niego na zasadzie dobrowolności. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Członkowie Założyciele stają się z mocy prawa członkami Stowarzyszenia w momencie podpisania listy założycieli i deklaracji członkowskiej opracowanej przez członków założycieli.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

                                                                     

§ 6

 

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystać z porad, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia
 4. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 

 

§ 7

 

Członek wspierający ma prawo do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu, z tym ,że nie może wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

 

§ 8

 

Obowiązkiem członka zwyczajnego, jak i wspierającego jest:

 1. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia,
 2. aktywne uczestnictwo w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
 3. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
 4. regularne opłacanie składek,
 5. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia

 

§ 9

 

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia
 2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się celom Stowarzyszenia,

 

 1. pozbawienia praw publicznych lub wydania wyroku sądowego na minimum 6 miesięcy
 2. likwidacji osoby prawnej lub innej jednostki będącej członkiem wspierającym
 3. likwidacji Stowarzyszenia
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
 5. śmierci członka

 

§ 10

 

W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu ze składu członków Stowarzyszenia, przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Członków, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, wykonanie uchwały Zarządu o wykluczeniu ulega zawieszeniu. W tym czasie nie przysługują członkowi pozostałe prawa i obowiązki określone w Rozdziale III Statutu.

 

Rozdział IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 11

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

§ 12

 

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
 2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 1. Na wniosek co najmniej 1/5 obecnych na Walnym Zebraniu, w sprawach powoływania i odwoływania Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, zarządza się głosowanie tajne.

 

§ 13

 

 1. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie – wyznaczonym 30 minut po pierwszym terminie, zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 14

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyniku wyborów uzupełniających.

                                                                

 

 

§ 15

 

 1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zebranie Członków, które zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Walne Zebranie tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków informuje Zarząd Stowarzyszenia, zachowując siedmiodniowy termin zawiadomienia.

 

§ 16

 

Kompetencje Walnego Zebrania

 

 1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian, a także podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie budżetu.
 5. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych.
 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich
 8. Ustalanie zasad dysponowania środkami ze składek członkowskich.
 9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia.
 10. Rozpatrywanie odwołań od spraw członkowskich i uchwał Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji.
 12. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 13. Udzielanie absolutorium.

 

§ 17

 

 1. Organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swa działalność przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięciu członków, którzy wybierają ze swego grona:
  1. Prezesa
  2. Z-ca Prezesa
  3. Sekretarza
  4. Skarbnika

 

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz
 2. Prezes zwołuje Walne Zebranie Członków.

 

§ 18

 

Zakres zadań Zarządu

 

Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia.
 3. Ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków zgodnie z § 9 statutu
 6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
 8. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
 9. Wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnego Zebrania

.

§ 19

 

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności przez co najmniej dwa miesiące Wiceprezes.
 3. Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie protokołu.
 5. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i inni goście.

 

§ 20

 

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.
 2. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

 

§ 21

 

Zadania Komisji Rewizyjnej

 

 1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

 

  

 

Rozdział V

 

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

§ 22

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
 3. Środki majątkowe Stowarzyszenia mogą pochodzić z:
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. subwencji, dotacji oraz grantów,
  4. ze zbiórek i ofiarności publicznej,
  5. z odpłatnej działalności statutowej.

 

§ 23

 

 1. Środki posiadane i pozyskiwane przez Stowarzyszenie mogą być wykorzystywane tylko na realizację celów statutowych.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich form działania Stowarzyszenia, o ile darczyńca nie zastrzegł inaczej.

 

§ 24

 

Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw majątkowych i realizację bieżącej działalności wraz z dysponowaniem majątkiem Stowarzyszenia w zakresie wyznaczonym przez Zarząd, zatrudnionym osobom fizycznym i prawnym.

 

§ 25

 

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Skarbnika.

 

Rozdział VI

 

Zasady dokonywania zmian statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia

 

§ 26

 

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 27

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi przez Zgromadzenie wytycznymi przeprowadzi likwidację. Walne Zebranie podejmuje decyzję o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku na cele społeczne.